วันมาฆบูชา ชุด1

CNP_3348

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม … Continue reading

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

2082019_๑๙๐๘๒๑_0010

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นในรูปแบบของการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ได้ศึกษารู้ซึ้งถึงหลักธรรม และรู้จัก ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่วัย เพื่อนำหลักธรรมไปพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ … Continue reading

โครงงานคุณธรรม

ประเมินโครงงานคุณธรร_๑๙๐๘๐๘_0074

การนิเทศ ติดตาม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงงานคุณธรรมส่งสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ (โครงงานประเมินต่อเนื่อง ปี 2560 : โล่เกียรติยศพระราชทาน … Continue reading

เวียนเทียน ชุด2

ถวายเทียนวันเข้าพรรษ_๑๙๐๗๑๑_0481

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู … Continue reading

เวียนเทียน

ถวายเทียนวันเข้าพรรษ_๑๙๐๗๑๑_0312

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู … Continue reading

วันวิสาขบูชา ชุด2

บรรยากาศวันวิสาขบูชา_๑๙๐๕๑๗_0015

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา … Continue reading

วันวิสาขบูชา

วิสาขบูชา_๑๙๐๕๑๗_0029

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา … Continue reading

ธรรมศึกษา

ธรรมศึกษา_๑๙๐๓๐๒_0005

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มอบเกียรติบัตรสอบธรรมศึกษา นักธรรมตรี  นักธรรมโท และนักธรรมเอก ประจำปีการศึกษา 2561 ขอบคุณภาพจาก นายธนนล … Continue reading

วันมาฆบูชา

CNP_4402 copy

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม … Continue reading

กฐินสามัคคี

กฐินวัดเขาถ้ำประทุน_181104_0051

กฐินสามัคคีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์ปฎิบัติธรรม ณ.วัดเขาถ้ำประทุน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ … Continue reading