วารสารพันธุ์ทิพย์ ฉบับปีการศึกษา 2559

1

วารสารพันธุ์ทิพย์ ฉบับปีการศึกษา 2559 จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง โรงเรียนกับครู … Continue reading

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว

ed

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว คำชี้แจงแก่นักเรียน / ผู้ปกครองนักเรียน ในการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม. 1 … Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4

u

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด … Continue reading