สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว

ed

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว คำชี้แจงแก่นักเรียน / ผู้ปกครองนักเรียน ในการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม. 1 … Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4

u

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด … Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ความสามารถพิเศษ

;ll

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประะภท ความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้ใหไปรายงานตัวในวันที่ … Continue reading