ถ่ายทำวีดิทัศน์การสอนคณิตศาสตร์ กับ สสวท.

S__9560068

ตัวแทนคณะคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คุณครูสุธีรา  บัวสุนทร เป็นตัวแทนถ่ายทำวีดิทัศน์การสอนคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ. ขอบคุณภาพจาก คุณครูสุธีรา … Continue reading

อบรมการพัฒนาหลักสูตรและวิจัยในชั้นเรียน

2560_04_08_7

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2560 ฝ่ายบริหารวิชาการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสู่แผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน ณ … Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4

u

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด … Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ความสามารถพิเศษ

;ll

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประะภท ความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้ใหไปรายงานตัวในวันที่ … Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.1, ม.4

หกด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัวบริเวณลานธรรม หน้าองค์พระ ในวันที่ … Continue reading