O-NETสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา

PISA และเกียรติบัตร_2

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมหอมหวลพรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี … Continue reading

อบรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย … Continue reading

อบรมการนำหลักสูตรไปใช้

S_7956842116720

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำหลักสูตรไปใช้ในระดับชั้นเรียน” ณ … Continue reading

อบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ds

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ทั้ง 8 … Continue reading