English & STEM Education Day Camp

S_5264496407652

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม English & STEM … Continue reading

เพชร ช.น.พ. ค่าย สอวน.59

CNP_9333

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ในปีการศึกษา 2559 นี้ สามารถสอบติด ค่าย โอลิมปิกวิชาการ 3 … Continue reading

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

asas

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต … Continue reading

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่2

S_5231517007606

ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต … Continue reading

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66

S_5226744498930

ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต … Continue reading

พบผู้ปกครอง

ประกาศผลมต้น_43

วันพบผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

พิธีลงนาม MOU เศรษฐกิจพอเพียง

S_4878878007937

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding) ว่าด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading

อบรม STEM

STEM_20

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาชัยนาท และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย STEM Educations ในวันเสาร์ที่ … Continue reading

อบรมเชิงปฎิบัติการ

1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฎิบัติการประจำปี ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง … Continue reading