Closing Ceremony the 8th Presentation of Student’s Projects.

2018_08_31_84

Closing Ceremony the 8th Presentation of Student’s Projects. Enrichment … Continue reading

8th Presentation of Student’s Projects

นำเสนอโครงงานวิทย_๑๘๐๘๓๐_0004

Chainatpittayakom School hosts the 8th Presentation of Student’s … Continue reading

อบรม stem ทางไกล

อบรม stem ม.ต้น_60

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพจาก อ.อรชุมา พรหมทับทิม … Continue reading

พัฒนาคุณภาพครูผู้สอน

1525336301906

คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ที่ใช้ทักษะกระบวนการ Active Learning เมื่อวันที่ … Continue reading

English & STEM Education Day Camp

S_5264496407652

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม English & STEM … Continue reading

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

asas

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต … Continue reading

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่2

S_5231517007606

ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต … Continue reading

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66

S_5226744498930

ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต … Continue reading