๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

PNOHT600505001006902

กิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย และ ครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ขอบคุณวีดีโอจาก … Continue reading

โครงงานคุณธรรม ที่ 5 ของประเทศ

Image-Size

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

CNP_0928-w

ผู้แทนจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง มอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นให้กับผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พร้อมกิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนคู่มิตร ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: อาจารย์วิษณุ ประสิทธิกสิกร … Continue reading

แจกรางวัล ครอบครัวพอเพียง

CNP_0520

ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรับของรางวัล โดยการจับฉลาก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก  … Continue reading

ตลาดนัดแห่งการเรียนรู้

ตลาดนัดพอเพียง_170907_0159

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จัดกิจกรรมตลาดนัดแห่งการเรียนรู้ สู่การศึกษาธุรกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การประชาสัมพันธ์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดกิจกรรมสาธิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ … Continue reading

รางวัลชนะเลิศ โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ

CNP_0133

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปี 3 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 3  … Continue reading

วันอาเซียน

CNP_9296

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม วันอาเซียน เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นเตรียมพร้อมในการพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนประเทศ ให้สามารถอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเข็มแข็ง ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ตามรอยพ่อ…วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน

CNP_8949

คณะนักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง ขยายผลการเข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ…วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 5”  โดยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงรณ์มหาวิทยาลัย 

แนะนำอาเซียน

CNP_8113

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม แนะนำอาเซียน เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นเตรียมพร้อมในการพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนประเทศ ให้สามารถอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเข็มแข็ง ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน