อบรมขยายผลภายนอกสถานศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมศูนย์การเรียนรู้_๒๐๑๐๐๕_52

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดอบรมขยายผลภายนอกสถานศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

Elephant Duel Day of Naresuan the Great’s Day

65420

The administrators and teachers of Chainatpittayakom School attended … Continue reading

Phor Khun Ramkhamhaeng the Great’s Day

S__82944006

The administrators and teachers of Chainatpittayakom School attended … Continue reading

(Thai) อบรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษา

วันที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยามคม ได้จัดการอบรมขยายผล การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา

preparation to be a learning center

รับนิเทศพอเพียง_๒๐๐๑๒๔_0002

Chainatpittayakom School was supervised to follow the preparation … Continue reading

intensive O-NET

70345

Chainatpittayakom School has organized intensive O-NET  for students M.6 … Continue reading