กิจกรรมพระพุทธศาสนา – ภาคเช้า

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
จัดกิจกรรมพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2559

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

« 1 of 3 »

กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลก

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในสถานศึกษา
ในสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลก ๒๕๕๙

รับการศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้รับเกียรติจากโรงเรียนสุราษณ์ธานี2 มาศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม “ขอถวายอภิสัมมานสักการะ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ด้วยเศียรเกล้า”

« 1 of 4 »

Kathina Ceremony

Kathina Ceremony of Chainatpittayakom School to raise funds to build a meditation center
at Khaotumpratoon Temple, Ta Khi, Nakhonsawan province.

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

« 1 of 6 »