การอบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

อบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด_๒๐๑๐๐๕_6

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ให้แก่แกนนำนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ณ … Continue reading

นักเรียนชุมนุม อย.น้อยลงพื้นที่งานส้มโอ

ชุมนุม อย.น้อย ลงพื้นที่งานส้มโอขาวแตงกวา140963_๒๐๑๐๐๕_0

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นักเรียนชุมนุม อย.น้อยของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ลงพื้นที่งานส้มโองานประจำปีของจังหวัดชัยนาท เพื่อสำรวจสิ่งของเพื่อการอุปโภคและบริโภคภายในงาน

เปิดงานส้มโอประจำปี 2563

งานส้มโอ ประจำปี63_๒๐๑๐๐๕_29

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 คณะวงดุริยางค์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ร่วมนำขบวนเปิดงานส้มโอประจำปี 2563

(Thai) โครงการเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ รุ่นที่ 2

โครงการเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ รุ่นที่ _0

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้ร่วมกับสาธาณะสุขจังหวัดชัยนาท จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

Elephant Duel Day of Naresuan the Great’s Day

65420

The administrators and teachers of Chainatpittayakom School attended … Continue reading

Phor Khun Ramkhamhaeng the Great’s Day

S__82944006

The administrators and teachers of Chainatpittayakom School attended … Continue reading