เปิดศูนย์การเรียนรู้

CNP_1290

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ได้จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และ C.N.P. Green … Continue reading

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

S_6635788015534

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สหกรณ์โรงเรียน และ สภานักเรียนแบบบูรณาการ ณ … Continue reading

Zero Waste School

21825

นักเรียนชุมนุม Zero Waste School ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและรณรงค์ในการคัดแยกขยะ เพื่อนำขยะไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดในโรงเรียน

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวิทย์_95

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพจาก อาจารย์พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

ชุมนุม Zero waste ชวนลดขยะ

CNP_7482

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชุมนุม Zero Waste School ให้ความรู้และเชิญชวนเพื่อนนักเรียนร่วมลดขยะ หรือทำให้เกิดขยะน้อยที่สุด เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

ดอกไม้พอเพียงจากเปลือกข้าวโพด

S_6203443446030

ชุมนุมนาฏศิลป์ ดูแลโดยอาจารย์กัญญารัตน์  คำมะณี ประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพดนำมาใช้ในการแสดงจินตลีลา “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง “ นักเรียนร่วมกันเก็บขวดขายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับในแต่ละกิจกรรมของชุมนุมนาฏศิลป์ โดยใช้เวลา1สัปดาห์ได้เงิน … Continue reading

ทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ

CNP_5666

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ทำกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยแบ่งตามคณะสี ขอบคุณภาพจากคณะครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ค่ะ

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (ภาคบ่าย)

8399

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ร่วมกันทำกิจกรรมอาสา ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและวัด ด้วยการทำความดีทั้ง กาย … Continue reading

รางวัล zero waste

CNP_7837

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดชุด รีไซเคิล และ … Continue reading