พิธีมอบทุนมูลนิธิพลเอกสงัด ชลออยู่

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีมอบทุนมูลนิธิพลเอกสงัด ชลออยู่ ณ ห้องกาญจนาภิเษก

« 1 of 2 »

การอบรมนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรมนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน โดย สพฐ. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และขยายผลในโรงเรียนต่อไป ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

โครงการเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้ร่วมกับสาธาณะสุขจังหวัดชัยนาท จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

« 1 of 2 »

แนะแนว ณ โรงเรียนวัฒนา

งานแนะแนวโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัฒนาชัยนาท

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อาจารย์ วรนุช อยู่เล่ย์ ค่ะ

แนะแนว ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

งานแนะแนวโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลชัยนาท

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อาจารย์ วรนุช อยู่เล่ย์ ค่ะ

เทคนิคชัยนาท

งานแนะแนววิทยาลัยเทคนิคชัยนาท มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอบคุณภาพจากพันจ่าเอกขวัญ  เรืองจันทร์ ค่ะ

ตลาดนัดหลักสูตรและ OPEN HOUSE

งานแนะแนวพานักเรียนที่สนใจเข้ารวมงานตลาดนัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และ OPEN HOUSE ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กำพล อู่ดี ค่ะ

17015

17013

ชมรมนิสิตเก่า จุฬาฯ ชัยนาท มอบทุนการศึกษา

ชมรมนิสิตเก่า จุฬาฯ ชัยนาท มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ที่เข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562  จำนวนทุนละ 5,000 บาท  ซึ่งมีนักเรียนได้รับทุนจำนวน 4 คน
ได้แก่ 1)นางสาวกันต์กนิษฐ์ ศรีสอาด คณะวิทยาศาสตร์ ภาคชีวเคมี
2)นางสาวศศิกานต์ ศรีชัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาคคณิตศาสตร์
3)นางสาวฉัตรทอง กิติภัทย์พิบูลย์ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
4)นางสาวสุธิดา หงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์

ทั้งนี้โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้ที่มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.วรนุช อยู่เล่ห์ ค่ะ

 

 

ติว O-NET

กลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับงานแนะแนว จัดกิจกรรมติว O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ฟรี ให้กับ ม.3 และ ม.6 โดยได้รับความอนุเคราะห์ ติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ จาก True ปลูกปัญญา ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กำพล อู่ดี ค่ะ

พิธีมอบทุนการศึกษา

งานแนะแนวจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ทั้งนี้โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้ที่มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ขอบคุณภาพจาก นักศึกษาฝึกสอน สุทัศน์ คำภา ค่ะ

« 1 of 6 »