นักเรียน ม.4 ห้อง4/1-4/9 ให้เข้ากรอกข้อมูล

p2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1-4/9  ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการเข้ากรอกข้อมูลเพื่อรับ E-Mail ของโรงเรียนสำหรับใช้ในการเรียนการสอน … Continue reading

นักเรียนม.1 ห้อง1/1 – 1/10 ให้กรอกข้อมูล

p1

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/1 – 1/10  ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการเข้ากรอกข้อมูลเพื่อรับ … Continue reading