บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

IMG_2594

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พร้อมใจเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้รู้จัก การเสียสละ … Continue reading

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

2082019_๑๙๐๘๒๑_0010

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นในรูปแบบของการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ได้ศึกษารู้ซึ้งถึงหลักธรรม และรู้จัก ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่วัย เพื่อนำหลักธรรมไปพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ … Continue reading

Innovedex Robotic

77193

ตัวแทนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Innovedex Robotics ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น … Continue reading

ศึกษาดูงาน

45943

โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี จังหวัดอ่างทอง เข้าศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและงานแนะแนวโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

วันวิทยาศาสตร์

วันวิทยาศาสตร์ 2562_๑๙๐๘๒๐_0074

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมและแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

วันวิทยาศาสตร์

วันวิทยาศาสตร์ 2562_๑๙๐๘๑๙_0036

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมและแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ขอบคุณ VDO … Continue reading

ตอบปัญหาวรรณคดีไทย

30492

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย ตอบปัญหาวรรณคดีไทย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท … Continue reading

แข่งขันทักษะทางวิชาการ

S__64733402

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 2 รายการ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  1) การแข่งขัน English … Continue reading

ชนะเลิศเซปักตะกร้อ

4685

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชนะเลิศเซปักตะกร้อ จากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กุลวดี ม่วงพูล ค่ะ