นายแพทย์นุกูล อาจคงหาญ มอบทุน

S_8112396455471

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบขอบพระคุณ นายแพทย์นุกูล  อาจคงหาญ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10,000 บาท … Continue reading

แฟนพันธุ์แท้ ตามรอย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

S_8112733574499

ผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้ารับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะการเขียนเรียงความ … Continue reading

ประกวดดาว เดือน ดาวเทียม

ประกวดดาวชนพ_17

กิจกรรมการประกวดดาว เดือนและดาวเทียม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค … Continue reading

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

S_8103167988753

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียนกิจกรรมต่าง ๆ ลูกเสือ  … Continue reading

อบรมปลุกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชั่น

29

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  จัดโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน (The project generates … Continue reading

ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชั่น

10

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน (The project generates … Continue reading

O-NETสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา

PISA และเกียรติบัตร_2

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมหอมหวลพรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี … Continue reading

เช้าวันพุธ

วันนี้วันพระ_6

กิจกรรมบริเวณลานธรรม เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียม ประเพณีที่ดีให้คงอยู่ เน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา มีความเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม … Continue reading