โครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ

S_7174817572993

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 – 12 … Continue reading

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

Image_e22cdf2

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ผลการเลือกตั้ง เบอร์ 4 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

ค่ายคุณธรรม_38

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดทำกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมีค่ํานิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่ําของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

รางวัลพระราชทาน

รางวัลพระะราชทาน_31

รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ประเภทเครื่องบินจำลองพลังยาง และมอบรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ … Continue reading

ชนะเลิศ เซปักตะกร้อ

S_7096312855371

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตะกร้อ-ตะกร้อลอดห่วง ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ขุนด่านเกมส์ ณ … Continue reading

ชนะเลิศ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

S_7089453320313

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ชนะเลิศการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ขอบคุณภาพจาก: … Continue reading