กีฬาต้านภัยยาเสพติด

เกียรติบัตรฟุตบอล_๒๐๐๑๒๗_0005

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ให้กับนักเรียนจากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ขอบคุณภาพจาก  นายธนนล … Continue reading

วันเด็ก

2801563

ชมรม To Be Number One โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมออกบูธเล่นเกมมอบของรางวัลกิจกรรมวันเด็ก ปี … Continue reading

รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

CNP_9576

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้ชนะเลิศกิจกรรมการประกวดรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่ 1. เด็กหญิงภักจิรา ชูควร ม.3/4 ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น … Continue reading

บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

CNP_9616

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พร้อมใจเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้รู้จัก การเสียสละ … Continue reading

บำเพ็ญประโยชน์

ยุวกาชาดม.1_๑๙๑๑๒๖_0006

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะบริเวณโรงเรียน เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ขอบคุณภาพจากผู้บังคับบัญชาทุกท่านค่ะ

บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

IMG_2594

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พร้อมใจเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้รู้จัก … Continue reading

พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

พิธีเปิดการฝึกรด_๑๙๐๘๐๘_0029

พันเอกพฤทธภูมิ บุญพร้อม ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 13 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประจำปี … Continue reading

โครงงานคุณธรรม

ประเมินโครงงานคุณธรร_๑๙๐๘๐๘_0074

การนิเทศ ติดตาม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงงานคุณธรรมส่งสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ (โครงงานประเมินต่อเนื่อง ปี 2560 : โล่เกียรติยศพระราชทาน … Continue reading

กิจกรรมจิตอาสา

timeline_20190906_150604

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 “อบรมจิตอาสาพัฒนาชนบท” และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร … Continue reading