วันวิสาขบูชา ชุด2

บรรยากาศวันวิสาขบูชา_๑๙๐๕๑๗_0015

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา … Continue reading

วันมาฆบูชา

CNP_4402 copy

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม … Continue reading

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One

1902901

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นตัวแทนจังหวัดชัยนาทเข้าประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก … Continue reading

พี่สอนน้อง

โรงเรียนวัดธรรมามูล_๑๙๐๑๑๔_0004

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5คำ 5ข้อที่พ่อสอน เกษตรทฤษฎีใหม่ … Continue reading

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ครอบครัวพอเพียง_181212_0008

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เผยแพร่ความรู้ในเรื่องของผลที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและเชิญชวนร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ … Continue reading

กฐินสามัคคี

กฐินวัดเขาถ้ำประทุน_181104_0051

กฐินสามัคคีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์ปฎิบัติธรรม ณ.วัดเขาถ้ำประทุน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ … Continue reading

แนะนำเพื่อนห่างไกลยาเสพติด

20181031_181031_0011

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ขยายผลความรู้เรื่อง โทษจากยาเสพติด การป้องกันการติดยาเสพติด และความรู้เรื่องของศาสตร์พระราชา ที่ได้รับจากการไปร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำห่างไกลยาเสพติด ซึ่งกิจกรรมเข้าค่ายจัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง … Continue reading

รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ

39441

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 พระราชปริยัติกวี ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานมอบโล่ประทานจาก … Continue reading

พิธีปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียน

2018_08_31_84

พิธีปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 8 โรงเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

เยาวชนคนคุณธรรม

S_8446989618975

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมอบรมเยาวชนคนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง ปฏิบัติตนเป็นคนดี … Continue reading