ศึกษาดูงาน

373321

คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี เพื่อศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ข้อมูลและความรู้ที่ได้รับจะถูกนำมามาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมของเรา ขอบคุณภาพจาก อาจารย์กาญจนา ศิลกุล ค่ะ

ติวเข้ม

CNP_0078

กิจกรรมติวเข้มและแนะแนวทางการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการ “มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร” ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อาจารย์กำพล … Continue reading

อบรมเทคนิคการสอน

S_6427231095940

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้ารับการอบรม “พัฒนาเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” … Continue reading

ประชุมรับมอบนโยบาย

S_6122985446102

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมประชุมการรับมอบนโยบาย จากท่านพลโทโกศล ปทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมนันทภรณ์ … Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผล

CNP_4795

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการจัดการอบรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนมาตารฐานสากล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 12-13 … Continue reading

อบรมเตรียมรับการประเมิน OBECQA

S_6022777961007

ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารและจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล OBECQA มุ่งสู่ความเป็นเลิศ … Continue reading

ศูนย์ฝึก STEM

ศูนย์ฝึก STEM ช.น.พ._1

บรรยากาศการอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษา (STEM Education) ปีการศึกษา 2559 ด้วยระบบทางไกล ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading

ถ่ายทำวีดิทัศน์การสอนคณิตศาสตร์ กับ สสวท.

S__9560068

ตัวแทนคณะคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คุณครูสุธีรา  บัวสุนทร เป็นตัวแทนถ่ายทำวีดิทัศน์การสอนคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ. ขอบคุณภาพจาก คุณครูสุธีรา … Continue reading

อบรมการพัฒนาหลักสูตรและวิจัยในชั้นเรียน

2560_04_08_7

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2560 ฝ่ายบริหารวิชาการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสู่แผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน ณ … Continue reading