บทบาทของครูในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

S_8421917422718

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดอบรม บทบาทของครูในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ รัตนเพทาย ค่ะ

อบรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย … Continue reading

อบรมการนำหลักสูตรไปใช้

S_7956842116720

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำหลักสูตรไปใช้ในระดับชั้นเรียน” ณ … Continue reading

อบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ds

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ทั้ง 8 … Continue reading

อบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

Image_9a604c6

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดอบรมเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ … Continue reading

อบรม stem ทางไกล

อบรม stem ม.ต้น_60

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพจาก อ.อรชุมา พรหมทับทิม … Continue reading

พัฒนาคุณภาพครูผู้สอน

1525336301906

คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ที่ใช้ทักษะกระบวนการ Active Learning เมื่อวันที่ … Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรและวิจัย

CNP_8415

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสู่สถานศึกษา และ การวิจัยในชั้นเรียน” ให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ระหว่างวันที่ 8-9 … Continue reading