การอบรมนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรมนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน โดย สพฐ. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และขยายผลในโรงเรียนต่อไป ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองเพื่อรับผลการเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ร่วมมือกันในการดูแล ป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน เพราะการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา และระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครองด้วยกัน จะช่วยให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณภาพจากนักศึกษาฝึกสอน สุทัศน์ คำภา ค่ะ

« 1 of 3 »

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

ฝ่ายปกครองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครองครู และนักเรียนในสถานศึกษา

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

« 1 of 5 »

อบรมการสร้างความปลอดภัยในสังคม

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมอบรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นธรรมและสร้างความปลอดภัยในสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

« 1 of 3 »

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค

 

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองเพื่อรับผลการเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ร่วมมือกันในการดูแล ป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน เพราะการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา และระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครองด้วยกัน จะช่วยให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ รัตนเพทาย ค่ะ

« 1 of 2 »

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

« 1 of 4 »

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ชุด2

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
เพื่อมุ่งให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงโทษและปัญหาของยาเสพติดอย่างจริงจัง

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

« 1 of 2 »

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เพื่อมุ่งให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงโทษและปัญหาของยาเสพติดอย่างจริงจัง

ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

« 1 of 2 »

ร้องเพลงประกวดจังหวัด To Be Number One

ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4, 5/5 และ 5/7
ได้มีส่วนร่วมกับจังหวัดชัยนาท ร่วมร้องเพลงเพื่อประกวดจังหวัด To Be Number One ระดับประเทศ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.ธีรพงศ์ เพ็งชัย ค่ะ