พิธีน้อมรำลึกถึงวันเสด็จสวรรคตของ ร.9

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9_๒๐๑๐๑๕_0

 ในวัน อังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร … Continue reading

งานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการประจำปี 2563

65

เมื่อวัน 24 กันยายน 2563 คณะนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดงานพิธีมุทิตาจิต ให้แด่ครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี  … Continue reading

การอบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

อบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด_๒๐๑๐๐๕_6

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ให้แก่แกนนำนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ณ … Continue reading

นักเรียนชุมนุม อย.น้อยลงพื้นที่งานส้มโอ

ชุมนุม อย.น้อย ลงพื้นที่งานส้มโอขาวแตงกวา140963_๒๐๑๐๐๕_0

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นักเรียนชุมนุม อย.น้อยของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ลงพื้นที่งานส้มโองานประจำปีของจังหวัดชัยนาท เพื่อสำรวจสิ่งของเพื่อการอุปโภคและบริโภคภายในงาน

การอบรมนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

อบรมนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน สพฐ. กระทรวงศึกษา_๒๐๑๐๐๕_0

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรมนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน โดย สพฐ. … Continue reading

การศึกษาสภาพจริงก่อนรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

การศึกษาสภาพจริง ก่อนแต่งตั้ง รองผู้อำนวย_16

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 คณะว่าที่ รองผู้อำนวยการของศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้ศึกษาสภาพจริงก่อนรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดชัยนาท … Continue reading

(English) เปิดงานส้มโอประจำปี 2563

งานส้มโอ ประจำปี63_๒๐๑๐๐๕_29

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 คณะวงดุริยางค์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ร่วมนำขบวนเปิดงานส้มโอประจำปี 2563

โครงการเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ รุ่นที่ 2

โครงการเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ รุ่นที่ _0

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้ร่วมกับสาธาณะสุขจังหวัดชัยนาท จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

(English) อบรมขยายผลภายนอกสถานศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมศูนย์การเรียนรู้_๒๐๑๐๐๕_52

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดอบรมขยายผลภายนอกสถานศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม