(English) อบรมขยายผลภายนอกสถานศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดอบรมขยายผลภายนอกสถานศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed