พิธีน้อมรำลึกถึงวันเสด็จสวรรคตของ ร.9

 ในวัน อังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ หอประชุมโรง้รียนชัยนาทพิทยาคม

« 1 of 3 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed