เด็กเก่ง GAT (วิชาภาษาอังกฤษ)

ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ มอบเงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
ให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ ข้อสอบ GAT (General Aptitude Test) วิชาภาษาอังกฤษ ยอดเยี่ยม 4 อันดับ ได้แก่

1. นางสาวเพชรพลอย นูมหันต์    ม.6/1      ได้ 102.5 คะแนน
2. นายวรากร ภู่สุวรรณ                 ม.6/พ     ได้ 100 คะแนน
3. นายตนุพัฒน์ ปิยะรัตน์              ม.6/1     ได้ 97.5 คะแนน
4. นางสาวบุษยพัตร สืบศรี           ม.6/พ     ได้ 95 คะแนน

Bookmark the permalink.

Comments are closed