Zero Waste School

ท่านอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

Bookmark the permalink.

Comments are closed