ศึกษาชมการเกษตร

คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เข้าศึกษาการเกษตร ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร จ.พิจิตร
เพื่อนำแนวทางมาพัฒนาการเรียนการสอนด้านการเกษตร ในโรงเรียน

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed