ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 (ในเขต)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
นักเรียนที่มีรายชื่อ ให้มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

sq1  pass1n

sp11  sp1

Bookmark the permalink.

Comments are closed