ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
นักเรียนที่มีรายชื่อ ให้มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

3 9 
5

4 8 6

Bookmark the permalink.

Comments are closed