กิจกรรม Zero Waste School สู่ชุมชน

กิจกรรมจากชุมนุม Zero Waste School นำความรู้สู่ชุมชน โดยจัดขึ้นบริเวณหน้าโรงเรียน ในช่วงวันเสาร์
เพื่อนำเสนอผลงานนักเรียนและการใช้ประโยชน์จากขยะ ให้เหลือขยะน้อยที่สุด
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนในชุมชนของเราจะตระหนักถึงความสำคัญในการลดการสร้างขยะและใช้ประโยชน์จากขยะให้มากที่สุด

Bookmark the permalink.

Comments are closed