ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยฝ่ายปกครอง
ได้จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และคัดเลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559   เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559

เพื่อสร้างร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน
ในการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิด
ระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

ขอบคุณภาพจาก: อาจารย์พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

« 1 of 6 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed