ตลาดนัดพอเพียง

กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม “ตลาดนัดพอเพียง” 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
และให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง”
ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

« 2 of 4 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed