แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนนครสวรรค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ได้ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

เรื่อง ข้อสอบ PISA และการนิเทศน์ 

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed