กิจกรรมห้องเรียนสวยด้วยมือเรา

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดทำโครงการห้องเรียนสวยด้วยมือเรา
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน ความมีระเบียบ ความมีวินัย การรักษาความสะอาด และมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
โดยจะมอบป้ายชื่นชมให้กับห้องเรียนที่สะอาดที่สุดในแต่ละระดับชั้น และแต่ละอาคาร

Bookmark the permalink.

Comments are closed