พิธีลงนาม MOU เศรษฐกิจพอเพียง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding)
ว่าด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
ระหว่างโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กับ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา

ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ รัตนเพทาย ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed