เด็กเก่ง-สัปดาห์ห้องสมุด

ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล
ให้กับนักเรียน
ที่ชนะการประกวดในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
โดยงานห้องสมุดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

Bookmark the permalink.

Comments are closed