อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรและวิจัย

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาหลักสูตรสู่สถานศึกษา และ การวิจัยในชั้นเรียน”
ให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปะชุมโสตทัศนศึกษา อาคารเจ้าสามพระยา

Bookmark the permalink.

Comments are closed