English & STEM Education Day Camp

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จัดกิจกรรม English & STEM Education Day Camp สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

ขอบคุณภาพจาก คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ค่ะ

There are no images in this gallery.

Bookmark the permalink.

Comments are closed