โครงสร้างหลักสูตร ม.1, ม.4

โครงสร้างหลักสูตร ม.1, ม.4

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ต้น (ห้องปกติ) ม.ปลาย (ห้องปกติ)
ม.ต้น – ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  วิทย์-คณิต (ห้อง 1-4) ม.ปลาย วิทย์-คณิต (ห้อง1-5)
ม.ปลาย – ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ศิลป์-คำนวณ (ห้อง5-7) ม.ปลาย ศิลป์-คำนวณ (ห้อง6)
ม.ต้น ศิลป์-ภาษา (ห้อง8-9) ม.ปลาย ศิลป์-ภาษา (ห้อง7-8)
ม.ต้น ศิลป์-กีฬา (ห้อง10) ม.ปลาย ศิลป์-กีฬา (ห้อง9)
ม.ต้น ศิลป์-ศิลปะ-ดนตรี (ห้อง11) ม.ปลาย ศิลป์-ศิลปะ-ดนตรี (ห้อง10)

Bookmark the permalink.

Comments are closed