ประชุมปรับพฤติกรรมเชิงบวก

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเชิงบวก เรื่อง การมาสาย/การหนีเรียน ของบุตรหลาน
ซึ่งเป็นการป้องกัน ตามองค์ประกอบที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ณ อาคารศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท 

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.