ประกาศห้องเรียน ม.1 และ ม.4 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 (รอบเพิ่มเติม)
หมายเหตุ: นักเรียนต้องกรอกข้อมูลเพื่อรับ E-mail Address ของซึ่งต้องใช้ในการลงทะเบียนเรียน และเรียนวิชาต่างๆ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561

หมดเขตการกรอกข้อมูลเพื่อรับ E-Mail ตามที่แจ้งล่วงหน้า

ม1พต                     ม4พต

.

Bookmark the permalink.

Comments are closed