รางวัลระดับประเทศ

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมและครูผู้ฝึกสอน
ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ระหว่าง วันที่ 29 – 31 มกราคม 2560

ขอบคุณภาพจาก : คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ค่ะ


รางวัลระดับประเทศที่เราได้รับ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 7 1. นางสาวสตรีรัตน์  กฤษ์บางพลัด 1. นางสาวสุดาวดี  ไพพิบูลย์
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 5 1. นางสาวกันต์ณัฐสุชา  ทาเวียง
2. นางสาวลัทธวรรณ  สมจินดา
3. นายอนวัฒน์  แสงทอง
1. นางสาวดวงพร   อาชาศรัย
2. นางวิลาวรรณ  โพธิ์เอี้ยง
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  รักษ์บุญ
2. นายเดชสิทธิ์  อินทรปราง
1. นางดุจดาว   ทวีผล
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 4 1. เด็กชายกรกฤต   จันทร์ฤทธิ์
2. เด็กชายกรนารายณ์   มาภักดี
3. นายกิติศักดิ์   แก้วสุวรรณ์
4. เด็กหญิงกีรติกา   เดชพุ่มไสว
5. เด็กชายคณวัฒน์   ขวัญค้างพลู
6. นายคณัฒน์   กลัดสุข
7. นายจิรายุ   เนียมสวน
8. เด็กชายชญช์ตะวัน   ล้อจงเฮง
9. นายชัยวัฒน์   พุกมาก
10. นางสาวชุติมณฑน์  วงษ์ศักดิ์ศรี
11. นางสาวฐิฆัมภ์ภรณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
12. นายณภัทร   อุตตะมะ
13. เด็กชายณัฐนันท์   ชื่นชม
14. นายณัฐพล   รอดเผื่อน
15. นายณัฐสิทธิ์   บุญเสริม
16. เด็กชายทัศน์พล   นาครัตน์
17. เด็กหญิงธณิตสรา   สงใย
18. นายธนสินธ์  สายท่าเสา
19. เด็กชายนรวิชญ์   มุกแก้ว
20. นางสาวบัญฑิตา   ฤทธิเรืองเดช
21. นางสาวประภัสสร   ทำบุญ
22. เด็กชายปวริศ   บุญปั้น
23. นางสาวปิ่นมาตุ    อินทร์ธรรม
24. นายพงศกร  อุดมผล
25. เด็กชายพชร    จันทร์งาม
26. นางสาวพัชรมัย   เงินช้าง
27. นายพันธกานต์  จันทรบุตร
28. นายพิทักษ์   หมู่คนทา
29. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   เกษร
30. นายรอมาฎอน   การีมี
31. นายรัชพล   จันทร์ศิริ
32. นางสาววริษฐา   ใยสุข
33. เด็กชายวัชรากร  บุญผล
34. เด็กชายสมาธิ   มาแจ้ง
35. นางสาวสิรภัทร   เหลืองประมวล
36. นายสุวภาพ  โพธิ์ตุ่น
37. นางสาวอนัญญา  เนตร์นิยม
38. นายเจตน์ธิติ   แก้วเขียว
39. นายเมธา   สุขสิงห์
40. นายโยธวาทิต    สินอำพล
1. นางสาวกัญญารัตน์   คำมะณี
2. นายณฤดล    ชัยสิทธิ์
3. นายวิทยา  กุลมาตร์
4. นายพรเจตน์   ยอดนาค
5. นายวัลลภ  สินอำพล
6. นายพิเชษฐ์    ชี้แจง
7. นายกษม    บำรุงสุข

Bookmark the permalink.