ครอบครัวพอเพียงให้ความรู้เพื่อนนักเรียน

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พันธกิจด้านประชาธิปไตย และด้านสังคม
ให้ความรู้กับเพื่อนๆนักเรียนในเรื่อง พลเมืองคุณภาพกับรัฐธรรมนูญใหม่ หัวข้อองค์ประกอบและหน้าที่ของศาลต่างๆ 
พร้อมกิจกรรมตอบคำถามรับรางวัล

Bookmark the permalink.

Comments are closed