Smart English

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษสอบชิงทุนการศึกษา (Smart English)
จากจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบ ม.ต้น 834 คน , ม.ปลาย 648 คน ดังนี้

1. เด็กชายววัช สิงห์คำรงค์                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        ได้ Topten อันดับที่ 6
2. เด็กชายชุติพงศ์ กุลศิริบุญญานนท์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        ได้อันดับที่ 19
3. นางสาวพันธิตา อาสาสรรพกิจ         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        ได้อันดับที่ 13
4. นางสาวศิริวรรณ ห้อยสัน                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ได้อันดับที่ 15
5. นายภัทรพงศ์ หร่ายลอย                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ได้อันดับที่ 16

Bookmark the permalink.