อบรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
ณ ห้องประชุมหอมหวล – พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ขอบคุณภาพจากคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed