เช้าวันพุธ

กิจกรรมบริเวณลานธรรม เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียม ประเพณีที่ดีให้คงอยู่ เน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา มีความเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ขอบคุณภาพจาก นาย ธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed