รับการประเมินโครงการ เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับประเมินโครงการ เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
ซึ่งเป็น โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า
และโรงเรียนของเราผ่านเข้ารอบค่ะ

Bookmark the permalink.