โรงเรียนสุจริต

โรงเรียนสุจริต โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
พร้อมด้วย ดร.พรทิพย์ สุพรรณกุล รองผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
รับป้ายโรงเรียนสุจริต และรับเกียรติบัตรผ่านการประเมิน ITA ระดับ สูงมาก

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้
1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและ
มีความยั่งยืน
ทั้งหมดนี้เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสภาพตลอดจิรัฐติกาล…..

Bookmark the permalink.

Comments are closed