ประกาศผลการสอบคัดเลือก ความสามารถพิเศษ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
ประะภท ความสามารถพิเศษ

นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้ใหไปรายงานตัวในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.
ณ หองประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับเลขประจําตัวสอบคัดเลือกกลุมวิชาเรียน พรอมรับเอกสารรายละเอียดในการมอบตัว

wqw           ege

Bookmark the permalink.