ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

 ก ่าส่ีี

Bookmark the permalink.