คณะช.น.พ.21 มอบเงินสนับสนุน ช.น.พ.

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ คณะครูและนักเรียน
ขอขอบพระคุณคณะศิษย์เก่า ช.น.พ.21 ที่เดินทางมามอบเงินจำนวน 10,500 บาท
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  
พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานปรับปรุงอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณค่ะ

Bookmark the permalink.